Wedstrijdreglement #IKOPUSHINGLIMITS

Fotowedstrijd via Facebook, Twitter & Instagram met vermelding #IKOPushingLimits

Door deelname aan deze wedstrijd van IKO nv aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.

 

Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door IKO nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te d’Herbouvillekaai 80, 2020 Antwerpen, België.

 

Deelname
Deze wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die werknemer zijn bij één van de deelnemende IKO bedrijven. Deelname is kosteloos en vereist geen voorafgaandelijke inschrijving. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van deze gegevens.

De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd, beheerd door, of geassocieerd met Instagram, Twitter of Facebook. Met betrekking tot deze wedstrijd kan Instagram, Twitter of Facebook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor zover wettelijk mogelijk, door de deelnemers.

De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Van zodra het gewijzigde reglement online staat vervangt dit het huidige reglement en is het van kracht. Het reglement kan geraadpleegd worden op de websites van de deelnemende IKO bedrijven.

 

Verloop
Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers een foto te posten waarop ze een (sportieve) activiteit uitoefenen op Instagram, Facebook of Twitter met de hashtag #IKOPushingLimits. IKO haalt via een online tool de foto’s met #IKOPushingLimits uit de kanalen Facebook, Instagram en Twitter en publiceert vervolgens de integrale post (foto + # + eventueel bijschrift) op de websites van de deelnemende IKO bedrijven. Deelnemers mogen zoveel foto’s insturen als ze willen. Winnen kan echter slechts voor één keer.

 

Looptijd van de wedstrijd
De wedstrijd loopt tot en met 31/12/2018, maar kan bij succes verlengd worden.

 

Winnaars
Elke 2 maand worden er 3 winnaars gekozen door een onafhankelijke jury: het Marketing Steering team van IKO. De aanduiding van de winnaars is definitief. De winnaars zijn diegenen wiens foto door de marketingafdeling het leukst worden bevonden.

Er worden telkens 3 winnaars gekozen uit de foto’s die op het einde van iedere twee maand werden gepost. Na een periode van twee maand tellen de foto’s van de voorbije 2 maand niet meer mee voor de trekking van de winnaars van de volgende periode (2 maand).

 

Prijzen
De prijs is een zelf uit te kiezen cadeau. Te kiezen uit de IKO prijzenpot. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De resultaten van de wedstrijd worden bekend gemaakt aan de lokale HR verantwoordelijke van het betreffende IKO bedrijf en deze neemt contact op met de winnaar.

 

Privacy van de afgebeelde personen
Door het insturen van foto’s, stelt de deelnemer IKO vrij van eventuele privacy-geschillen met personen die afgebeeld staan op de foto’s. Door het insturen van foto’s, bevestigt elke deelnemer dat de afgebeelde personen hun toestemming hebben gegeven voor het eventuele toekomstige gebruik van de foto’s op de respectievelijke websites.

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens worden slechts intern verwerkt en in de mate dat dit noodzakelijk is voor deelname aan de wedstrijd. De deelnemer heeft steeds het recht om zich tegen de publicatie van zijn of haar foto te verzetten. De deelnemer heeft ten allen tijde het recht op inzage, verbetering en schrapping van de foto.

 

Beperking van de aansprakelijkheid
De organisator is niet aansprakelijk voor de eventuele beperkingen van het Internet en de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het Internet. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers voor eventueel gepleegde fraude.

In geval van moeilijkheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van dit reglement, dienen de deelnemers eerst hun klachten te adresseren tot IKO nv, vooraleer er gerechtelijke stappen kunnen ondernomen worden. Voorvallen die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn beschreven, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator.

Door deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer IKO nv, het recht zijn of haar persoonsgegevens te verwerken.

 

Misbruik
In geval van misbruik, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt IKO nv zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

 

Storingen
IKO nv is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.

 

Deelnemende IKO bedrijven en hun websites